6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 10. Madde 4 bendine göre ‘İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar’. Bu maddeye uygun hareket etmeyen işletmelere idari para cezası uygulanır.
İş Hijyeni ölçümleri; Ortam Ölçümleri ve Maruziyet Ölçümleri olarak ikiye ayrılır.

Anlaşmalı Laboratuvarımız da Aşağıdaki Yönetmelik ve Tüzükler Kapsamında Ölçümler Gerçekleştirilmektedir.

•İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
•Gürültü Yönetmeliği
•Titreşim Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
•Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
•ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety
•Occupational Safety and Healty Administration (OSHA) Standart

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ & HARİTALANDIRMA

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yaptıracaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen gürültü ölçümlerinin sonuçları ve değerlendirmeleri yapılarak işçilerin kulaklıklı veya kulaklıksız çalışılacakları yerler ve çalışma saatleri tespit edilmektedir.
TOZ & TOZDA ÖZEL MADDE ÖLÇÜM ve ANALİZLERİ (Pah, Ağır Metal vb. İnorganikler)
Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır.

 

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ (GECE &GÜNDÜZ)
İş yerlerinde işlerin hatasız yapılabilmesi, çalışanların göz sağlıklarının korunması için uygun aydınlatma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Özellikle hassas işlerin yapıldığı iş kollarında bu husus daha da önem kazanmaktadır.
TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ (Sıcaklık, Nem ve Hava Akımı)
İşyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Uygun bir çalışma ortamının yaratılmasında ortamdaki ısı, sıcaklık ve hava akımının dikkate alınması gerekmektedir. Termal konfor ölçümü ise endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.
Termal Konfor Şartları ölçümünde; sıcaklık, basınç, bağıl nem ve hava akım hızı ölçümü analiz edilmektedir.
VOC ÖLÇÜMÜ (Uçucu Organik Gazlar)
İşyerlerindeki prosesler sırasında ortama gazlar yayılmaktadır. İşverenler, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir. İşyerlerinde, kanserojen etkiler oluşturan, solunum sistemini tahrip eden ve sinir sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilen, işyeri havasında uçucu durumda bulunan kimyasal gazlar ölçülmekte ve ayrıntılı olarak raporlanabilmektedir.
TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ (El, Kol, Tüm Vücud)
İşyerlerinde makinelerde, tezgahlarda, kurulmuş sistemlerde veya binalarda meydana gelen titreşim, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk oluşturan bir unsurdur. Bu ölçümler çalışanın mazur kalacağı titreşim (vibrasyon) sonucunda olası oluşacak fiziksel ve sinirsel rahatsızlıkların öngörülmesi ve makine/ ekipmanların titreşim sonucu ortaya çıkabilecek arızaların tespiti amacıyla yapılır.

Tozla Mücadele Yönetmeliği
İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar yönetmeliği