İstanbul OSGB, tecrübeli uzman ve hekimleri aracılığı ile çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlar ve gerçekleştirir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.


İşveren Yükümlülüğü

6331 saylı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; İşverenin Genel Yükümlülükleri Madde 4 a) bendinde; “Mesleki risklerin önlenmesi,eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”

Çalışanların eğitimi başlıklı madde 17 de ise; “(1) İşveren, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle;işe başlamadan önce,çalışma yeri veya iş değişikliğinde,iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. (4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. (6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. (7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.” denmektedir.

Mesleki eğitimleri tamamlanmamış kişilerin çalışmaya devam edebilmeleri için mesleki eğitim belgelerinin alınması gerekmekte olup bu konuda çalışanlar işverenlerden beklenti içinde olmaktadır.Ancak işveren asıl olarak çalışma ortamındaki tehlikeleri çalışanlara detaylı olarak belirten eğitimler düzenlemeli ve bu eğitimlerin yönetmeliklerin belirlediği kurallar çerçevesinde verilmesini ve belgelendirilmesini sağlamalıdır.

İşe giriş eğitimleri işbaşı yapmadan önce tamamlanması gereken bir eğitim modeli olup, prosedürleri hazırlanıp bu çerçevede verilmelidir.Risk değerlendirme raporu eğitimin içeriğini tespit etmek için belirleyici olacaktır.

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise yıllık bir plan dahilinde tüm çalışanlara verilmelidir.Az tehlikeli işletmelerde 3 yılda bir kez olmak üzere en az 8 saat, tehlikeli işletmelerde 2 yılda bir kez olmak üzere en az 12 saat ve çok tehlikeli işletmelerde her yıl en az 16 saat eğitim planlanmalı ve verilmelidir.Eğitimler en az 4 saatlik bölümler halinde gerçekleştirilmelidir. Eğitim sonunda eğitim katılım formu imzalatılmalı ve çalışana ayrıca bir katılım belgesi verilerek imza altına alınmalıdır.

Bunu yaparken öncelikle risk değerlendirme raporunuzu inceler ve eğitim içeriğini buna göre belirler.

İSG Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İşyeri temizliği ve düzeni,

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

İSG Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

İlkyardım,

Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

İSG Teknik Konular

Kimyasal risk etmenleri,

Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

Ergonomik risk etmenleri,

Elle kaldırma ve taşıma,

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Tahliye ve kurtarma,

Her katılımcıya bir sertifikanın verildiği eğitimler ayrıca fotoğraf, katılım liste imzası ve eğitim dokümanı teslim imzası gibi uygulamalarla işverenlerin gelecekte hak kaybı yaşamaması için her türlü tedbiri alır.