İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen İşyeri Hemşireliği belgesine sahip kişiler Diğer Sağlık Personeli olarak adlandırılmaktadır.

Burada güncel mevzuata göre hizmet verecek sağlık personellerinin mutlaka Bakanlık tarafından onaylanmış ‘Diğer Sağlık Personeli Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Tam zamanlı İşyeri Hekimi bulunduran işletmelerin “Diğer Sağlık Personeli” bulundurma zorunlulukları ortadan kalkmış olmasına rağmen hizmet kalitesini artırmak amacı ile İşyeri Hekimi, “Diğer Sağlık Personeli” talebinde bulunabilir.
İstanbul OSGB tarafından, firmanız faaliyet alanına ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her Sağlık Personelimiz bir diğer adıyla İşyeri Hemşiresi 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete ’de İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli, görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmeliğe,sitemiz MEVZUAT kısmından ulaşabilirsiniz.

T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin elektronik ortamda eş zamanlı olarak sunulup takip edilmesini sağlayan İSG Kâtip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile Diğer Sağlık Personelinin,resmi görevlendirmesi yapılır.İstanbul OSGB ilgili birimince,firma durumu ve çalışan sayıları kontrol edilerek gerekli güncellemeler yapılır.

İstanbul OSGB tarafından görevlendirilecek Diğer Sağlık Personelimizin,iş ortaklarımıza sunacağı hizmet başlıkları;
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
d) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak.
e) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
f) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak.
g) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
h) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama
Diğer Sağlık Personeli süre hesaplaması,İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik’in ”Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” içeren 19.maddesine göre yapılır.

1. Çok Tehlikeli sınıfta yeralan ve 10 – 49 arası çalışanı olan işletmelerde,çalışan başına ayda enaz 10 dakika
2. Çok Tehlikeli sınıfta yeralan ve 50 – 249 arası çalışanı olan işletmelerde,çalışan başına ayda enaz 15 dakika
3. Çok Tehlikeli sınıfta yeralan 250 ve çalışanı olan işletmelerde,çalışan başına ayda enaz 20 dakika hizmet vermekle yükümlüdür.