RİSK ANALİZİ


İstanbul OSGB Uzmanları, Dupont ve Shell Sağlık- Emniyet-Çevre anlayışı temelinde ve diğer uluslararası normları ve kuruluşları yakından takip ederek çalışmalarını en etkin metotları kullanarak icra etmektedirler. Health & Safety Executive, CITB, NASC, ACGIH, Shell Yellow Guidelines yayınları yakından takip edilmekte, kullanılan metotlar ve eğitim içerikleri sürekli güncellenmektedir. Sağlık kapsamında OEL, TLV, TWA ve STEL tanımları dikkatle ele alınmakta ve Sağlık Risk Değerlendirmelerinde gereği gibi kullanılmaktadır. İstanbul OSGB sektörel bazda incelemelerle ülkemizdeki en etkin ve doğru “Risk Değerlendirme” ile “Kazaların Araştırılması ve Analizi” sistem ve metodolojisine sahiptir.

Neden İstanbul OSGB ?

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma kapsamındaki sistematik faaliyetleri; İnsan davranışını ve psikolojisini inceleyerek, hatalardan ders çıkararak, sürekli öğrenen, kendini geliştiren ve proaktif yöntemlerle insanın, yatırımların, çevrenin ve firma itibarının zarar görmesini önlemeye çalışan bilinç yükselmesi ve organizasyonel kültür yaratma üzerine odaklı bir bilim dalı olarak tanımlayan ve benimseyen İstanbul OSGB, bu anlayış doğrultusunda organizasyonunu oluşturmakta ve personelini seçmektedir.

İstanbul OSGB başarı için kaliteli, yaratıcı ve dinamik bir organizasyona, böyle bir organizasyonun da kaliteli ve deneyimli personele ihtiyaç duyduğunun farkındadır.

İstanbul OSGB, İş Güvenliği Uzmanlığı ile İşyeri Hekimliği Hizmetini, diğer rakiplerinden farklı anlayış ile ve Müşteri İhtiyaçlarına odaklı olarak, deneyimli uzmanları vasıtası ile sunmaktadır.

Neden risk değerlendirmesi yapmalıyız?

İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz. ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk

Risk değerlendirmesinin faydaları

l) Psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden risk değerlendirmesi:

Risk değerlendirmesi sadece yapılması zorunlu bir gereklilik olarak görülmemeli, işletmenin geleceği yönünden önemi üzerinde de durulmalıdır. Risk değerlendirmesi yapmak geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasına da ışık tutacaktır. Çünkü, risk değerlendirmesi işverene, işletmenin durumu hakkında yeterli bilgi sağlayacak, üretimde sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldıracak ve geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunacaktır.

ll-İşletmeye sağlayacağı yararlar:

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

a-İşletmenin sağlık giderleri azalacak
b-Tazminat giderleri azalacak
c-Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak
d-Üretimde kalite yükselecek
e-İşletme güven ve prestij kazanacak
f-Pazar payı yükselecek
g-Ekonomik yönden güçlü hale gelecek

lll-Ülkeye sağlayacağı yararlar:

a-Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısı azalacak b-Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak(burada söz konusu olan %3’lük pay iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle harcanan giderlerden oluşmaktadır ve bu kaza ve hastalıkların önüne geçilmesiyle bu maliyetlerin yatırım ve benzeri faaliyetlere aktarılacağı düşünülmektedir.)
c-Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak
d-Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek e-Çalışma barışına katkı sağlayacak
f-Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak
g-Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır