6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk değerlendirme / Risk analizi ” yaptırılması, zorunlu​ kılınmıştır. İş​ yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planını tüm işyerlerinin hazırlaması gerekiyor.

İstanbul OSGB Uzmanları, Dupont ve Shell Sağlık- Emniyet-Çevre anlayışı temelinde ve diğer uluslararası normları ve kuruluşları yakından takip ederek çalışmalarını en etkin metotları kullanarak icra etmektedirler. Health & Safety Executive, CITB, NASC, ACGIH, Shell Yellow Guidelines yayınları yakından takip edilmekte, kullanılan metotlar ve eğitim içerikleri sürekli güncellenmektedir. Sağlık kapsamında OEL, TLV, TWA ve STEL tanımları dikkatle ele alınmakta ve Sağlık Risk Değerlendirmelerinde gereği gibi kullanılmaktadır. İstanbul OSGB sektörel bazda incelemelerle ülkemizdeki en etkin ve doğru “Risk Değerlendirme” ile “Kazaların Araştırılması ve Analizi” sistem ve metodolojisine sahiptir.

İşveren yükümlülüğü

MADDE 10 –(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Risk Değerlendirmesi Geçerlilik Süresi

Risk analizinin ne kadar süre geçerli olacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 12. Maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre; az tehlikeli sınıf içerisindeki işletmeler için en fazla 6 yıl, tehlikeli sınıftaki işletmeler için en fazla 4 yıl ve çok tehlikeli sınıftakiler için ise en fazla iki yıl süre ile geçerlidir. Bunun yanı sıra belirli şartlarda süre henüz dolmasa bile risk analizini yenilemeniz gerekebilir. Süre dolmadan bir süre önce risk analizi yaptırmak için randevu almalısınız. Risk analizi hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Neden risk değerlendirmesi yapmalıyız?
İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz. ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk

Risk değerlendirmesinin faydaları
l) Psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden risk değerlendirmesi:
Risk değerlendirmesi sadece yapılması zorunlu bir gereklilik olarak görülmemeli, işletmenin geleceği yönünden önemi üzerinde de durulmalıdır. Risk değerlendirmesi yapmak geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasına da ışık tutacaktır. Çünkü, risk değerlendirmesi işverene, işletmenin durumu hakkında yeterli bilgi sağlayacak, üretimde sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldıracak ve geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunacaktır.
ll-İşletmeye sağlayacağı yararlar:
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

a-İşletmenin sağlık giderleri azalacak
b-Tazminat giderleri azalacak
c-Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak
d-Üretimde kalite yükselecek
e-İşletme güven ve prestij kazanacak
f-Pazar payı yükselecek
g-Ekonomik yönden güçlü hale gelecek

lll-Ülkeye sağlayacağı yararlar:
a-Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısı azalacak b-Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak(burada söz konusu olan %3’lük pay iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle harcanan giderlerden oluşmaktadır ve bu kaza ve hastalıkların önüne geçilmesiyle bu maliyetlerin yatırım ve benzeri faaliyetlere aktarılacağı düşünülmektedir.)
c-Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak
d-Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek e-Çalışma barışına katkı sağlayacak
f-Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak
g-Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır.