Herhangi bir iş dalında yapılan çalışmalar esnasında insan hayatına zarar gelmemesi, çalışan işçilerin yaralanmaması ya da bir kazaya mahal​ vermemesi, kurum​ ve kuruluşların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği profesyonelidir.

İstanbul OSGB tarafından, firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her iş güvenliği uzmanı arkadaşımız,29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’ de İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin elektronik ortamda eş zamanlı olarak sunulup takip edilmesini sağlayan İSG Kâtip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile iş güvenliği uzmanlarının resmi görevlendirmesi​ yapılır. İstanbul​ OSGB, ilgili​ birimince, firma​ durumu ve çalışan sayıları kontrol edilerek gerekli güncellemeler yapılır.

İstanbul OSGB tarafından görevlendirilecek İş Güvenliği​ Uzmanlarımızın, iş​ ortaklarımıza sunacağı hizmet başlıkları;
a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
b) Risk değerlendirmesi;
1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik kapsamında iş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

  • 1.​ Az Tehlikeli​ sınıfta yeralan işletmelerde,çalışan başına ayda enaz​ 10 dakika
  • 2. Tehlikeli​ sınıfta yeralan işletmelerde,çalışan başına ayda enaz​ 20 dakika
  • 3.​ Çok Tehlikeli​ sınıfta yeralan işletmelerde,çalışan başına ayda enaz​ 40 dakika

İşletmelerde Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme zorunluluğu

  • Az tehlikeli sınıfta her 1.000 kişi için,
  • Tehlikeli sınıfta her 500 kişi için,
  • Çok tehlikeli sınıfta her 250 kişi için tam zamanlı ve tehlike sınıfına uygun en az1 iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İşletmelerde, Tehlike​ Sınıfına Uygun İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

İş güvenliği uzmanı görevlendirme sınıflarında(Mevcut Durum);

  • C sınıfı İş Güvenliği​ Uzmanları, Az​ tehlikeli-Tehlikeli sınıf işyerlerinde
  • B sınıfı İş Güvenliği​ Uzmanları, Az​ tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli sınıf işyerlerinde
  • A sınıfı İş Güvenliği​ Uzmanları, Çok​ Tehlikeli sınıf işyerleri başta olama üzere tüm tehlike sınıflarında görevlendirilebilirler.