Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete ’de​ yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi “İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 ( bir ) kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

İstanbul Osgb, Yangın uzmanları ve tecrübeli teknik personeli ile, Kurum​ ve işletmelerde meydana gelebilecek; İş​ kazası, yangın, deprem, sel vb. tehlikelerle karşı karşıya kalınması halinde, çalışanların nasıl davranacaklarının belirlenmesinde, hazırlanan planlar çerçevesince düzenlenecek eğitim ve tatbikatlarla pekiştirmekte, teorikte ve pratikte her türlü duruma hazır olmaları sağlanmaktadır. Bu şekilde hem çalışanların güvenliği, hem de üretim güvenliği garanti altına alınmış olur. Daha detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Tatbikat MADDE 13

  1. (Değişik:RG-1/10/2021-31615) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması için işyerlerinde, ikinci fıkrada belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır. Tatbikat formu hazırlanırken kullanılabilecek örnek form Ek-2’de yer almaktadır.
  2. (Ek:RG-1/10/2021-31615) (1) Tatbikat 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri için anılan Yönetmelik hükümlerine göre, diğer işyerleri için en geç yılda bir yapılır.
  3. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
  4. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde;

  • a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir.
  • b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.